Конкурс за заемане на АД „Главен асистент“ – ДВ, бр.70 от 15.08.2023 г.

Институтът по полимери при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) – един, за нуждите на Научно направление „Полимери за алтернативна енергия и защита на околната среда“. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ (бр. 70 от 15.08.2023 г. […]

Напусна ни професор Румяна Величкова

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 16 август 2023 г. почина професор д.х.н. Румяна Стефанова Величкова – дългогодишен председател на Научния съвет на Института по полимери при БАН (1991-2004 г.), основател и ръководител на Лаборатория Амфифилни и йоногенни полимери (1990-2003 г.), забележителен учен и учител на поколения изследователи с принос за развитието на полимерната наука. […]

Конкурс за редовни докторанти 2023/2024

Институтът по полимери при Българската академия на науките обявява 2 позиция за прием на докторанти по направление 4.2 Химически науки (Полимери и полимерни материали) по следните теми: „Интелигентни полимерни системи за контролирано доставяне на активни вещества“ „Дизайн на интелигентни полимерни системи с контролирана структура и желани свойства като ново поколение биоматериали“ Срокове: 14 август – […]

Селин Кючук с диплома за „магистър“ 

На 8 юни 2023 г. на тържествена церемония в ХТМУ бяха връчени дипломите на магистри от Випуск 2023. На снимката инж. Селин Кючук от ИП-БАН поднася приветствие от името на студентите.

Две награди на БАН за млади учени от ИП

На 23 май 2023 г. бяха връчени наградите на БАН за млади учени за 2022 година. Една от наградите за млад учен „Проф. Марин Дринов“ за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ беше присъдена на гл. ас. д-р Катя Каменова-Стоянова от Институт по полимери- БАН. Селин Кючюк-Хюсеин беше отличена с наградата за […]

Почетен знак „70 години ХТМУ“

Уважаеми колеги, Академичното ръководство на Химикотехнологичния  и металургичен университет удостои Института по полимери при БАН с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за дългогодишно сътрудничество. Отличието бе връчено от ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева на директора на ИП-БАН проф. Петър Петров на тържествена церемония, проведена на 22 май 2023 г. в зала “проф. Асен Златаров”.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ„МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ

Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в ежегодната научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, която ще се проведе на 1 юни 2023 г. За повече информация вижте приложената обява.    Обява Заявка за участие Образец на резюме  

Проект на ИП-БАН сред отличените от ФНИ най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Проектът, финансиран от Фонд Научни изследвания на тема „Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимерни и липозомни ядра“ (ДН19/8 от 2017 г.), с ръководител проф. дхн Станислав Рангелов, е един от отличените два проекта в научна област Химически науки. Церемонията по връчване на грамоти на най-добрите проекти, отчетени през 2022 г., се […]

Конкурс за назначаване на изследовател категория R2 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, Институтът по полимери при БАН […]

33 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ ПРИ БАН И 20-та НАГРАДА ПРОФ. ИВАН ШОПОВ

На 1 март 2023 г. на тържествена церемония бeше отбелязана 33-та годишнина на Института по полимери – БАН и бе връчена 20-та поредна награда за изявен млад учен в областта на полимерите „Проф. Иван Шопов“. Деница Николова, докторант от Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е носител на наградата за […]