Две награди на БАН за млади учени от ИП

На 23 май 2023 г. бяха връчени наградите на БАН за млади учени за 2022 година. Една от наградите за млад учен „Проф. Марин Дринов“ за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ беше присъдена на гл. ас. д-р Катя Каменова-Стоянова от Институт по полимери- БАН. Селин Кючюк-Хюсеин беше отличена с наградата за […]

Почетен знак „70 години ХТМУ“

Уважаеми колеги, Академичното ръководство на Химикотехнологичния  и металургичен университет удостои Института по полимери при БАН с Почетен знак „70 години ХТМУ“ за дългогодишно сътрудничество. Отличието бе връчено от ректора на ХТМУ проф. Сеня Терзиева на директора на ИП-БАН проф. Петър Петров на тържествена церемония, проведена на 22 май 2023 г. в зала “проф. Асен Златаров”.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА НАУЧНА СЕСИЯ„МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ

Колективът на Института по полимери към БАН има удоволствието да покани млади учени, студенти, докторанти и постдокторанти за участие в ежегодната научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, която ще се проведе на 1 юни 2023 г. За повече информация вижте приложената обява.    Обява Заявка за участие Образец на резюме  

Проект на ИП-БАН сред отличените от ФНИ най-успешни проекти, отчетени през 2022 г.

Проектът, финансиран от Фонд Научни изследвания на тема „Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимерни и липозомни ядра“ (ДН19/8 от 2017 г.), с ръководител проф. дхн Станислав Рангелов, е един от отличените два проекта в научна област Химически науки. Церемонията по връчване на грамоти на най-добрите проекти, отчетени през 2022 г., се […]

Конкурс за назначаване на изследовател категория R2 по проект BG05M2OP001-1.002-0012

За попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.002-0012: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, Институтът по полимери при БАН […]

33 ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ПОЛИМЕРИ ПРИ БАН И 20-та НАГРАДА ПРОФ. ИВАН ШОПОВ

На 1 март 2023 г. на тържествена церемония бeше отбелязана 33-та годишнина на Института по полимери – БАН и бе връчена 20-та поредна награда за изявен млад учен в областта на полимерите „Проф. Иван Шопов“. Деница Николова, докторант от Факултета по химия и фармация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, е носител на наградата за […]

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2022-2023 г.

Институтът по полимери при БАН обявява 2 позиции за прием на докторанти по следните теми: – Функционални макромолекулни архитектури. Контролиран синтез и потенциални приложения. (за нуждите на Научно направление Макромолекулно инженерство). – Композитни материали от полимери и продукти с биологичен произход. (за нуждите на Научно направление Полимерни биоматериали). За повече подробности, срокове и необходими документи за […]

Награда за статия на ИП-БАН за 2022 г.

Наградата за статия на ИП-БАН за 2022 г. беше присъдена на авторски колектив К. Каменова, Г. Грънчаров, В. Кортенова и П. Петров за публикацията „Redox-responsive crosslinked mixed micelles for controllable release of caffeic acid phenethyl ester“, Pharmaceutics, 2022, 14 (3), art. no.679;  IF=6.525,   https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14030679

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА «ПРОФ. ИВ. ШОПОВ» за 2023 г.

Уважаеми колеги,   Имаме удоволствието да Ви поканим на тържественото връчване за двадесети път на наградата проф. Иван Шопов „Изявен млад учен в областта на полимерите“ за 2023 г. Тържеството ще се проведе на 1 март 2023 г. от 16:00 ч. в голямата зала на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. «Г. С. Раковски» 108.                              

Процедура за заемане на АД „доцент“ – ДВ, бр. 102/23.12.2022 г.

Професионално направление 4.2. Химически науки (Полимери и полимерни материали) Обявена в ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. Кандидат: Гл. aс. д-р Ивелина Цанкова Цачева Справка за оригиналните научни приноси на кандидата Резюметата на научните трудове по конкурса на български и на английски език Отговори на рецензентите Научно жури: Председател: Доц. д-р Наталия Тончева – Мончева, […]